Małżeństwo

„Ślubuję ci miłość” — chodzi tu o miłość wzajemną, o której Chrystus mówił w Wieczerniku, gdy umywał Apostołom nogi. „Ślubuję ci miłość”, to znaczy gotowość umywania twoich nóg, to znaczy gotowość przebaczenia. W tym życiu nie da się chodzić z czystymi nogami, ciągle trzeba sobie wzajemnie przebaczać. Małżeństwo jest drogą ciągłego, wzajemnego przebaczania. To jest ta miłość wzajemna objawiona w Wieczerniku przez Chrystusa na przykładzie umycia nóg.

„Ślubuję ci wierność”, czyli wyłączność, stuprocentowe zaangażowanie w rozwój tylko tej jednej miłości. Świadomie rezygnuję z każdego nowego spotkania.

„Ślubuję ci uczciwość”, to znaczy, możesz na mnie polegać, ja cię nie zawiodę. Uczciwość jest fundamentem zaufania; gdzie się pojawia nieuczciwość, czyli kłamstwo, tam znika zaufanie.

„Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”, to znaczy, możesz na mnie liczyć do końca mojego życia.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do księdza proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty:

  1.     aktualne świadectwo chrztu św.;
  2.     świadectwo bierzmowania lub adnotacja na świadectwie chrztu św.;
  3.     świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej;
  4.     zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego;
  5.     dowody osobiste;
  6.     ew. zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego.

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.